Sparc Architecture

HISTORISCH PERSPECTIEF

De oorspronkelijke vormen van menselijke woningen zijn vergelijkbaar met dierenverblijven. Verbondenheid met de natuur, eenvoud en functionaliteit zijn de kenmerken (=keurmerken) van die eerste woningen. Een woning dient om te voorzien in de fundamentele menselijke behoefte om beschermd te worden tegen de elementen, maar ook tegen dierlijke en menselijke vijanden. De bouwmethode wordt bepaald door de lokaal beschikbare bouwmaterialen en de klimatologische omstandigheden in de regio. Net als vogelnesten, bedden of holen van dieren, werden ook vroege menselijke woningen gemaakt van hout, kreupelhout, schors, veenmos, klei, aarde, steen, zand, riet, stro, mos, bladeren, gras, wol of bont. Zachte bouwmaterialen werden voornamelijk gebruikt voor de inrichting van de binnenkant van de woonruimte, harde bouwmaterialen zoals natuursteen en baksteen werden vaker gebruikt als constructiemateriaal aan de buitenkant.

De algemene perceptie dat onze voorouders in grotten zouden hebben geleefd, is slechts gedeeltelijk waar en hangt sterk af van het klimaat en de geologie van een bepaalde regio. Onder ideale leefomstandigheden – vooral in subtropische klimaten – was er helemaal geen behoefte aan woningen. Naarmate de cultuur zich door de eeuwen heen ontwikkelde, werd de schoonheid en degelijkheid van een gebouw en dorp of stad steeds belangrijker. Het belangrijkste was dat mensen hun eigen woningen konden plannen en bouwen, niet anders dan dieren. In traditionele inheemse culturen is dit vandaag de dag nog steeds gebruikelijk. Dit zorgt voor een thuisgevoel; en hoewel de regionaal beschikbare bouwmaterialen voor gelijkheid zorgen, is er een rijkdom aan kleuren en individualiteit in de patronen van hun gebouwen en nederzettingen. Elk gezin kan een eigen huis bezitten omdat een groot deel van de bouwmaterialen gratis door de gezinsleden kan worden gebruikt. Het huis groeit uit de leefomgeving en blijft onderdeel van de natuur.

In de klimaatregio van Centraal-Europa werden woningen gebouwd met 30% tot 40% organische, plantaardige materialen en 60% tot 70% anorganische bouwmaterialen. Typische nadelen van oude gebouwen zoals kleine, donkere kamers, vochtige muren, tochtige kieren of insectenplagen waren meestal niet te wijten aan slechte bouwmaterialen, maar aan armoede, slecht onderhoud of een gebrek aan bouwkennis.

Pas na ongeveer het midden van de 20e eeuw – toen er steeds meer onnatuurlijke bouwmaterialen werden gebruikt, tot 90% tot 100% vandaag – werden bouwactiviteiten een biologisch en ecologisch probleem, waarvan de gevolgen maar te laat zijn erkend nog steeds door de meesten genegeerd worden. In een gebouw van kunstmatige, onnatuurlijke bouwmaterialen komt de fysieke en vaak ook de mentale gezondheid van de bewoners in gevaar.

In massa geproduceerde kunstmatige producten worden vervaardigd met behulp van een enorme hoeveelheid energie, machines, kapitaal, stroomlijning, onderzoek, administratie, reclame en mensen; bouwproducten, huizen, nederzettingen en zelfs mensen zijn vervreemd van de natuur in een mate die nog nooit eerder in de geschiedenis is gezien. Dit geldt ook voor voedsel, kleding en andere goederen. Eenvoudige, natuurlijke bouwmaterialen, die overal verkrijgbaar en niet duur zijn, raakten bijna volledig in de vergetelheid. Zelfs hout wordt vaak eerst tot kleine stukjes versnipperd of tot vezels verwerkt voordat het in de bouw wordt gebruikt – versterkt met synthetische harsen uiteraard. Zo is bouwen – zoals veel andere basisactiviteiten in het leven – nogal ingewikkeld geworden. Bouwen is steeds duurder, ongezonder geworden en vervreemd van de natuur geraakt. De visie op een duurzame huis moet echter zeker niet gebaseerd zijn op nostalgie of een kopie van vroeger zijn, maar moet gedurfd en eigentijds zijn en ecologie, bouwbiologie en fysieke, sociale en mentale gezondheid omarmen.

WAAROM IS BOUWBIOLOGIE ZO BELANGRIJK?

Architecten, ingenieurs en ambachtslieden zijn voornamelijk technisch en economisch opgeleid. Biologische aspecten worden meestal niet meegenomen in de opleidingen. In het verleden heeft dit misschien gewerkt omdat er toen alleen natuurlijke bouwmaterialen gebruikt werden en er niet zoveel mis kon gaan met betrekking tot de gezondheid. Door de introductie van synthetische materialen rond 1950 zijn de omstandigheden van bouwen echter radicaal veranderd. Er worden nu grote hoeveelheden bouwmaterialen en andere materialen gebruikt die vreemd zijn aan de natuur en kunstmatig zijn gesynthetiseerd. We staan daardoor voor een totaal nieuwe situatie dan voor 1950. De mens heeft zich niet zo snel aan kunnen passen aan deze snel veranderde leefomgeving. Volgens de laatste wetenschap zal de aanpassing van de mens aan al deze nieuwe materialen en stoffen honderden jaren gaan duren.

De moderne manier van bouwen met synthetische materialen en stoffen kan ernstige verstoringen van biologische systemen veroorzaken. Er zijn tal van verbanden tussen gezondheid, ziekte en leefomgeving onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan asbest, formaldehyde, radongas, wonen op korte afstand van een hoogspanningsmast en recent de berichten in het nieuws over PFAS. De negatieve effecten van deze materialen was al 10-tallen jaren bekend, maar werd weggestopt, gebagatelliseerd of simpelweg niet gedeeld met het publiek. Het is nog steeds een feit dat veel kennis over de negatieve effecten van allerlei materialen en stoffen op onze gezondheid niet of nauwelijks bekend zijn bij het publiek. Het is daarom ook niet gek dat er zelden rekening mee wordt gehouden in de woningbouw en het dagelijks leven. Door de integratie van de bouwbiologie is het mogelijk om op verantwoorde wijze leefomgevingen te creëren die het menselijk leven, de gezondheid, de waardigheid en het welzijn wel op nummer 1 zetten. Alle mensen en het milieu zouden er baat bij hebben als bouwbiologische aspecten, zoals samengevat in de 25 richtlijnen van bouwbiologie, worden meegenomen bij de bouwactiviteiten.

SYNERGIE

Zoals hierboven beschreven worden we tegenwoordig blootgesteld aan een breed scala aan gezondheidsstressoren zoals giftige stoffen in bouwmaterialen. Gezondheisstressoren, waaronder ook stress, woede en zorgen etc., werken niet alleen individueel, maar ook synergetisch: ze tellen op. De opeenhoping van fysieke en mentale stressoren gedurende vele jaren, inclusief de ophoping van gifstoffen in het lichaam, kan leiden tot ernstige ziekten. Daarom is het logisch om binnen onze eigen leefomgeving alles in het werk te stellen om onze gezondheid te versterken.

Er zijn veel zaken bekend waarin het wegnemen van stressfactoren binnenshuis en het stimulerende effect van een gezonde leefomgeving zieke bewoners hielpen om gezond te worden. Huiseigenaren die een huis betrekken dat is gebouwd volgens de leidende principes van de bouwbiologie, rapporteren consequent een gevoel van welzijn, vitaliteit en vreugde dat hen voorheen onbekend was. Gelukkig wordt er steeds meer rekening gehouden met ecologische aspecten met betrekking tot de duurzaamheid van de gekozen materialen en een lager energie- en waterverbruik. Op middellange termijn heeft dit een positief effect op de portemonnee van de huiseigenaar. Zo loont het altijd om een gezonde leefomgeving te creëren.

Bovenstaande afbeelding geeft de optelling van stressoren weer die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen

WETENSCHAP

De bouwbiologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zonder gedegen, wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is het onmogelijk om deel te nemen aan universele vooruitgang en om de kritische blik van de publieke opinie te weerstaan. Op veel terreinen van de bouwbiologie wordt al tientallen jaren of nog veel langer onderzoek gedaan. De onderzoeksresultaten van duizenden nationale en internationale publicaties zijn de basis waarop de bouwbiologie is geschoeid.

 

VOORZORG

Onderstaande tijdlijn van asbest, formaldehyde en pesticiden illustreerd heel goed dat het toepassen van het voorzorgsprincipe zoals gesuggereerd door de bouwbiologie ter voorkoming van gezondheidsrisico’s van groot belang is, omdat betrouwbare kennis en erkend wetenschappelijk bewijs vaak pas na lange tijd beschikbaar komt.

BINNENKLIMAAT

De selectie van bouwmaterialen en het type constructie beïnvloeden de luchtkwaliteit en het klimaat binnenshuis, die zowel de levenskwaliteit in een bepaald gebouw als de biologische effecten ervan in hoge mate bepalen.

Bovenstaande afbeelding geeft alle factoren weer die het binnenklimaat beinvloeden.

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Het leven op aarde wordt in stand gehouden door de aanwezigheid van verschillende soorten straling. Licht en warmte van de zon reizen in de vorm van straling naar de aarde. Gedurende hun evolutie hebben levende organismen zich aangepast aan de natuurlijke achtergrondstraling; ze zijn in natuurlijk evenwicht met hun omgeving. Miljoenen jaren zijn verstreken en organismen passen zich aan aan de natuurlijke variaties. Vandaag de dag is dit evenwicht ernstig in gevaar doordat er in zeer korte tijd veel straling bij is gekomen waar de mens zich nog niet op aan heeft kunnen passen. Zie afbeelding met elektromagnetische straling zoals deze natuurlijk voorkomt en zoals deze nu is.

Bovenstaande afbeelding geeft de bronnen van elektromagetische straling in een woning weer.